Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta, jonka on käsiteltävä asia kiireellisesti. Lähestymiskielto on voimassa enintään yhden vuoden. Lähestymiskieltoa on mahdollista jatkaa pidempään uudella hakemuksella. Lähestymiskielto tulee voimaan heti.

Lakimiehemme avustaa lähestymiskiellon hakemisessa sinua alusta loppuun.

Haetaanko sinua vastaan lähestymiskieltoa? Saitko haasteen lähestymiskieltoasiassa? – Avustamme myös vastaajia lähestymiskieltoasioissa. Perusteetonta lähestymiskieltohakemusta vastaan kannattaa taistella.

Lähestymiskielto oikeusapu

Lähestymiskieltoasiaan on mahdollista saada oikeusapua. Tällöin avustajan kulut korvataan valtion varoista. Oikeusavun saaminen riippuu tuloista ja varallisuudestasi. Selvitämme aina mahdollisuutesi saada oikeusapua. Mikäli et ole oikeutettu oikeusapuun, avustamme lähestymiskieltoasioissa ennakoitavaan kiinteään hintaan.

Onko lähestymiskielto helppo saada?

Lähestymiskielto määrätään, jos sille on perusteet ja häirinnästä tai uhkailusta on näyttöä (esimerkiksi viestejä ja näyttökuvia sekä poliisin tutkintailmoitukset). Pelkät väitteet eivät lähtökohtaisesti riitä kiellon määräämiseen. Lähestymiskielto on luonteeltaan turvaamistoimi, joten täyttä näyttöä uhkailusta ei voida edellyttää, jotta lähestymiskielto voitaisiin määrätä.

Lähestymiskiellon edellytykset

Lähestymiskielto voidaan määrätä, mikäli sinuun kohdistuu (I) rikoksen uhka tai (II) vakavan häirinnä uhka. Rikoksen uhkalla tarkoitetaan esimerkiksi erilaista väkivallan uhkaa tai kotirauhan rikkomisen uhkaa. Vakavan häirinnän uhalla tarkoitetaan esimerkiksi jatkuvia yhteydenottoja tai häiritseviä lähestymisyrityksiä, joissa ei ole varsinaisesti kyse rikoksesta.

Lähestymiskiellon määrääminen ei edellytä, että tekijää olisi tuomittu näistä rikoksista. Kysymys on  rikoksen tapahtumisen riskistä tai häirinnän jatkumisen riskistä. Lähestymiskiellon määräämisellä ikään kuin puhalletaan peli poikki.

Lähestymiskiellon edellytysten arviointi

Käräjäoikeus kiinnittää huomiota lähestymiskieltoa harkitsessaan;

  • osapuolten olosuhteet
  • jo tapahtuneet rikokset/häirintä 
  • miten toistuvaa menettely on ollut
  • miten todennäköistä on, että häirintä jatkuu

Lähestymiskielto käsitellään omassa oikeudenkäynnissä käräjäoikeudessa. Toisinaan asia voidaan käsitellä rikosasiankin yhteydessä. Tämä on kuitenkin harvinaisempaa.

Asia käsitellään suullisesti. Käsittelyssä pidetään alkupuheenvuorot, esitellään kirjalliset todisteet, kuullaan osapuolia sekä mahdollisia todistajia. Lopuksi pidetään loppulausunnot. Tuomio julistetaan usein samana päivänä tai enintään muutaman päivän kuluttua. Käräjäoikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen.

 

 

Lähestymiskiellon kesto

Tavallinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään yhden vuoden pituiseksi. Normaalisti näin myös tehdään. On kuitenkin mahdollista, että käräjäoikeus määrää lähestymiskiellon esimerkiksi 6 kuukaudeksi. Jatkohakemuksella kieltoa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella. Perheensisäinen lähestymiskielto on voimassa enintään 3 kuukautta kerrallaan.

Voimassa oleva kielto voidaan kumota, jos se on perusteltua osapuolten muuttuneiden olosuhteiden tai muun erityisen syyn takia. Tällainen vaatimus on esitettävä käräjäoikeudelle.

Lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa

Kiellon rikkominen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi teoksi, josta voi seurata sakkoa tai enintään yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus sekä korvausvelvollisuus asianomistajalle. Rajoitussäännöksen mukaan kiellon rikkomisena ei pidetä yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi yhteisen lapsen asioita koskevat yhteydenotot. Suosituksena on kuitenkin välttää yhteydenottoja lainkaan.

 

Lähestymiskieltoon liittyvää tietoa

Lisätietoa lähestymiskiellosta oikeuslaitoksen omilla sivuilta. Lähestymiskiellosta säädetään lähestymiskieltolaissa. Korkein oikeus on julkaissut tänä vuonna viimeisimmän ennakkopäätöksen (KKO 2021:50) lähestymiskieltoasiassa.