Rikosasiat Turku – avustaja esitutkintaan ja oikeuteen

Rikosjuristi Turku

Minulla on pitkä ja laaja kokemus eri rikosasioista. Olen avustanut useissa vakavissa ja vähemmän vakavissa rikosoikeudenkäynneissä. Avustan sekä asianomistajia että rikoksesta epäiltyjä/syytettyjä.

Avustaja on suositeltavaa hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Avustan esitutkinnassa, syyteharkintavaiheessa ja käräjäoikeudessa sekä hovioikeudessa.

Rikoksesta epäillyn/syytetyn avustajan tehtävänä on ensisijaisesti syytteiden hylkääminen ja toissijaisesti rangaistuksen ja muiden haitallisten seuraamusten minimointi päämiehelle. Rikoksesta epäilty on oikeutettu oikeusapuun.

Asianomistajan avustajan tehtävänä on syyttäjän ohella rikosvastuun toteuttaminen. Toinen rikoksen uhrin avustajan tehtävä on korvausvaatimusten esittäminen asianomistajan puolesta Asianomistaja on oikeutettu oikeusapuun.

Soita rikosjuristille

Asiantunteva rikoslakimies
klo 8–21

Kokenut rikosjuristi eri rikostyypeissä

Nisulla on kokemusta puolustajana ja asianomistajan avustajana useissa vakavissa rikosnimikkeissä, kuten törkeät seksuaalirikokset, törkeät huumausainerikokset, törkeät talousrikokset (kirjanpitorikos, velallisen petos, velallisen epärehellisyys, veropetos), omaisuusrikokset (varkaus, kavallus, petos), henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset (pahoinpitely, murhan valmistelu jne.) sekä laittoman maahantulon järjestäminen ym. Nisu on avustanut myös lähestymiskielto– ja liiketoimintakieltoasioissa. Nisulla on monipuolinen näkökulma, sillä hän on avustanut sekä syytettyjä että asianomistajia. Nisu osaa ottaa kantaa näytön riittävyyteen, rangaistukseen ja oikeudelliseen arviointiin.

rikosoikeudenkäynti
Mtv3 arkistokuvaa. Kuvassa OTM Teemu Nisu

Rikosavustaja rikosprosessin alusta loppuun

Lakiasiaintoimisto avustaa rikosjuristina rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Avustamme asianomistajia rikosilmoituksen eli tutkintapyynnön tekemisessä. Tämä voi olla tarpeellista erityisesti yrityksille, sillä rikosasioihin erikoistunut juristi osaa laatia tutkintapyynnön niin, ettei poliisi lopeta tutkintaa pitämällä asiaa riita-asiana. Luonnollisesti avustamme epäiltyjä ja asianomistajia esitutkinnassa. Valmistelemme asiakkaat aina hyvin kuulusteluun. Laadimme myös loppulausuntoja esitutkinnan johdosta. Laadimme asianomistajan yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset sekä vastaajan vastaukset käräjäoikeuteen. Voimme myös pyrkiä sovitteluun ennen istuntoa, jolloin rikosoikeudenkäyntiä ei välttämättä tule lainkaan. Avustamme luonnollisesti käräjäoikeuden pääkäsittelyssä eli istunnossa. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen analysoimme mahdolliset tarpeen hakea muutosta hovioikeudelta. Valitus hovioikeuteen edellyttää pääsääntöisesti jatkokäsittelylupaa. Laadimme myös vastavalitukset ja vastaukset hovioikeuteen, mikäli vastapuolesi on hakenut muutosta. Mikäli asiassa järjestetään pääkäsittely, avustamme hovioikeuden istunnossa. Hovioikeuden tuomion jälkeen laadimme tarvittaessa valituslupahakemuksen Korkeimpaan oikeuteen. Tämän sivun lopussa on tarkempaa tietoa rikosprosessista.

Avustamme myös pakkokeinoasioissa eli esimerkiksi vangitsemisistunnossa. Pyydämme vangitsemisasian uudelleen käsittelyä sekä kantelemme (vangitsemiskantelu) tarvittaessa hovioikeuteen vangitsemisesta.

Hyvä rikosjuristi?

Rikosasianajajat tai pelkkiä rikosasioita hoitavat lupalakimiehet ovat Suomessa harvinaisia. Rikosasiat ovat monimutkaisia ja niihin liittyy useita huomioon otettavia kysymyksiä. Mikäli sinua epäillään rikoksesta, on suositeltavaa kääntyä nimenomaan asiantuntevan rikosjuristin puoleen. Täytyy muistaa, että vastapuolella on syyttäjä, joka hoitaa pelkästään rikosasioita. 

Ammattitaitoinen rikoslakimies hallitsee eri lakien, kuten esitutkintalain, pakkokeinolain ja ROL:n (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa).  Korkein oikeus antaa vuodessa kymmeniä rikosasioita koskevia ennakkopäätöksiä, joihin rikosasioita hoitavan lakimiehen tulee perehtyä pitääkseen ammattitaitoaan yllä.

Tämän lisäksi rikosjuristin tehtäviin liittyy käytännön kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi rikostutkintaan. Hyvä rikosjuristi tietää, milloin lisätutkintapyyntö kannattaa tehdä ja milloin se on syytä jättää tekemättä. 

Puolustajan ja avustajan valinta

Rikoksesta epäillyllä tai syytetyllä on  lähtökohtaisesti oikeus valita puolustaja tai avustaja. Usein rikoksesta epäilty joutuu tekemään valinnan ollessaan pakkokeinojen kohteena, kuten pidätettynä ´´poliisin listoilta´´. Puolustajaehdokkaan kanssa kannattaa keskustella, millä tavalla tämä yleisesti hoitaa rikosasioita ja miten paljon tämä on valmis käyttämään epäillyn asiaan aikaa.

Lakiasiaintoimisto Nisu Law Oy tapa hoitaa rikosasioita

Rikosjuristimme on ammattitaitoinen ja puolustaa päämiehen oikeuksia. Avustamme kaikissa rikosprosessin eri vaiheissa. Valmistelemme sinut hyvin oikeudenkäyntiin sekä laadimme perusteelliset valitukset hovioikeuteen. Rikosjuristimme päivystää joka päivä klo 8 – 21.

rikosjuristi

Seuraavassa on käsitelty rikosprosessia erikseen syytetyn ja rikoksen uhrin näkökulmasta.

Rikosasianajaja tai rikosjuristi esitutkinnassa – kutsu kuulusteluun

Rikosasianajajaan tai rikosjuristiin kannattaa olla heti yhteydessä, kun tiedät että sinua epäillään rikoksesta. Kokemuksen perusteella monelta mahdolliselta väärältä tuomiolta olisi todennäköisesti vältytty, jos vastaajalla olisi ollut esitutkinnassa avustaja. Syyttäjä tulee käyttämään kaikkia esitutkintapöytäkirjaan kirjattuja vääriä ja epäselviä lausuntojasi sinua vastaan tehokkaasti. Myöhemmin käräjäoikeudessa sinun ajatellaan valehtelevan, koska olet muuttanut kertomustasi. Kuulustelut kestävät pahimmillaan pitkään. Tärkein vaihe onkin esitutkintapöytäkirjan tarkastaminen, johon osallistuu myös avustaja. Avustaja myös on varmistamassa kuulustelun kuluessa, että poliisin kysymykset ovat asianmukaisia. Avustajalla on myös mahdollisuus kysyä sinulta kysymyksiä kuulustelussa, jolloin sinun näkökulma tulee otetuksi huomioon. Luonnollisesti myös kuulustelutilanne on vähemmän jännittävämpi, kun avustaja on mukana kuulusteluissa.

Rikosjuristi keskustelee myös kanssasi lisätutkintapyyntöjen tekemisestä. Rikosjuristi voi pyytää poliisia esimerkiksi tutkimaan tietyn asian, joka tukee sinun käsitystäsi tapahtumista (esimerkiksi valvontakameratallenteen tai DNA-näytteen).

Tietyissä vakavammissa rikosasioissa poliisi varaa osapuolille mahdollisuuden loppulausunnon antamiseen. Myös avustaja voi ilmoittaa poliisille halusta antaa loppulausunto. Loppulausunto on tärkeä. Loppulausunto voi vaikuttaa syyttäjän syyteharkinnan tulokseen (syyte vai syyttämättäjättämispäätös) tai siihen, että syyttäjä päätyy syyttämään sinua ainoastaan lievemmästä rikoksesta.

 Rikosjuristi käräjäoikeudessa – saitko syytteen?

 Haastehakemuksesta käy ilmi, mistä rikoksista syyttäjä vaatii sinulle rangaistusta. Lisäksi haastehakemuksesta käy ilmi teonkuvaus eli mitä syyttäjä väittää sinun tehneen sekä tätä väitettä tukeva todistelu Haastehakemuksen lopussa on seuraamuskannanotto, josta käy ilmi, vaatiiko syyttäjä sinulle sakko- tai vankeusrangaistusta. On hyvä muistaa, ettei syyttäjän seuraamuskannanotto sido tuomioistuinta. Syyttäjä voi vaatiakin yllättäen vankeusrangaistusta istunnossa. Aina silloin tällöin näinkin käy. Pääkäsittelyissä voi muutoinkin tapahtua yllätyksiä, kuten uutta todistelua. Hyvä rikosjuristi kykeneekin reagoimaan yllättäviin tilanteisiin.

Miten sitten asia etenee avustajan kanssa? Mikäli en ole avustanut päämiestä vielä esitutkinnassa – avustajana tilaan esitutkintapöytäkirjan poliisilta ja perehdyn haastehakemukseen. Tämän jälkeen käyn materiaalia läpi päämiehen kanssa ja kysyn hänen kantaansa eri väitteisiin. Tässä vaiheessa minulla on usein hyvä käsitys asian menestymismahdollisuuksista. Valmistelen puolustautumisstrategiaa ja arvioin mahdollista lisätutkinnan tarvetta. Haastehakemukseen vastataan yleensä istunnossa, mutta tietyissä tapauksissa käräjäoikeus pyytää etukäteen ennakkovastausta.

Mikäli rikos on riittävän lievä, on asiaa mahdollista pyrkiä sovittelemaan ennen istuntoa, jolloin asiassa ei toimiteta välttämättä pääkäsittelyä. Sovittelu voi myös vaikuttaa rangaistukseen lieventävästi.

Valmistelen vastaajan hyvin oikeudenkäyntiin ennen rikosoikeudenkäynnin istuntoa. Käymme läpi teemat, joista tulen esittämään vastaajalle kysymyksiä (mikäli vastaaja haluaa tulla kuuluksi). Käyn läpi, mitä argumenetteja nostamme esiin kirjallisesta todistelusta. Lisäksi käyn vastaajan kanssa läpi, mitä kysymyksiä mahdollisesti esitämme vastakuulustelussa. Tarkoitus on valmistautua hyvin pääkäsittelyyn. 

rikosasianajaja turku